SANSKRIT SYLLABUS

SANSKRIT SYLLABUS

SEMESTER -I
PAPER -1  
            
POETRY, GRAMMAR&COMPREHENSION     PAPER CODE -SKT111


UNIT-1             POETRY                                                                           15 hrs
                                1.शरणागतिः – रामायणम् -17 -सर्गः
            2. अहिंसा परमो धर्मः – महाभारतम् - वेदव्यासः
UNIT-2             PROSE & COMPREHENSION                                    15 hrs
                        1.मित्रसम्प्राप्तिः – पञ्चतन्त्रम् - विष्णुशर्मा
            2. COMPREHENSION  - Prescribed.
UNIT – 3          GRAMMAR                                                                      10 hrs
I.शब्दाः (Declensions)
                        1.देवः 2.कविः 3.भानु 4.धातृ 5.पितृ 6.गो
            II.धातवः(Conjugations)
            1.भू 2.गम् 3. स्था 4.दृशिर् 5.लिख् 6.अस्
(लट् , लङ् ,लृट् ,लोट् ,विधि लिङ् लकाराः एव निर्दिष्टाः)
UNIT-4             GRAMMAR                                                                        10 hrs
                        I.सन्धयः
            1.सवर्णदीर्घ सन्धिः  2.गुणसन्धिः3.वृद्धिसन्धिः4.यण् सन्धिः 5.अयवायावसन्धिः
            (Examples only from the grammar portion)
                        II.समासाः(Compounds)
            1.द्वन्द्वसमासः 2.तत्पुरुषसमासः 3.नञ् तत्पुरुषसमासः4.द्विगुसमासः
(Examples are given in the material)
UNIT-5             TRANSLATIONS&SHORT NOTES                                 10 hrs
                        1. Poetry translations – 10 Poems prescribed
                        (Prescribed poems are given in material)
                        2.Short notes
                        1.वेदाः 2.ब्राह्मणानि 3.आरण्यकानि 4.उपनिषदः 5.स्मृतयः 6.वेदाङ्गानिSEMESTER -II
          
PAPER -2    
 
  POETRY, GRAMMAR&COMPREHENSION     PAPER CODE -SKT222

UNIT-1             POETRY&COMPREHENSION                                        15 hrs
                               
1.रघोः औदार्यम् – रघुवंशः- कालिदासः
            2. COMPREHENSION  - Prescribed.
UNIT-2             PROSE                                                                                   15 hrs
                        1.चिक्रोडकथा – आन्ध्रकाव्यकथाः
            2.द्विजोपकृतिः – दशकुमारचरितम् – दण्डी
UNIT – 3          GRAMMAR                                                                           10 hrs
I.शब्दाः (Declensions)
                        1.रमा 2.मतिः 3.माता 4.फलम् 5.वारि 6.मधु
            II.धातवः(Conjugations)
            1.लभ् 2.मुद् 3. रम् 4.भाष्  5.वन्द् 6.कृ
(लट् , लङ् ,लृट् ,लोट् ,विधि लिङ् लकाराः एव निर्दिष्टाः)
UNIT-4             GRAMMAR                                                                           10 hrs
                        I.सन्धयः
            1.हल् सन्धिः  2.विसर्गसन्धिः
            (Examples only from the grammar portion)
                        II.समासाः(Compounds)
            1.अव्ययीभावसमासः 2.बहुव्रीहिसम्सः 3.कर्मधारयसमासः
(Examples are given in the material)
UNIT-5             TRANSLATIONS&SHORT NOTES                                  10 hrs
                        1. Poetry translations – 10 Poems prescribed
                        (Prescribed poems are given in material)
                        2. Short notes
                        1.इतिहासः 2.पुराणानि 3.पद्यम् 4.गद्यम् 5.चम्पू 6.रूपकम्

SEMESTER -III
 
 PAPER -3
DRAMA, LITERATURE &GRAMMAR      PAPER CODE -SKT333

UNIT-1             DRAMA&PROSE                                                            20 hrs
                                1.प्रतिमानाटकम् – III ACT -भासः
            2. उपनिषदादेशः – बृहदारण्यकोपनिषद्
            3.शुकनासोपदेशः – कादम्बरी - बाणभट्टः
UNIT-2             HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE                        10 hrs
                        1.पाणिनिः 2. कौटिल्यः 3.भरतमुनिः 4.माघः 5.भारविः
UNIT – 3        ALANKARAS                                                                           10hrs
                        1.उपमा 2.अनन्वयः 3.दीपकम् 4. अप्रस्तुतप्रशंसा 5.उत्प्रेक्षा
UNIT-4           GRAMMAR                                                                               10hrs
I.शब्दाः (Declensions)
                        1. जलमुक् 2. वाच् 3. मरुत्  4.राजन् 5. गुणिन् 6.मनस्
                        II.प्रत्ययाः (PARTICIPLES)
                        1.क्त्वा  2.ल्यप्   3.तुमुन्  4.क्तः
UNIT-5           TRANSLATIONS&SHORT NOTES                                       10hrs
1. Poetry translations –Poems prescribed
                        (Prescribed poems are given in material)
2. Short notes
1.चतुरङ्गाः 2.आश्रमाः 3.पञ्चेन्द्रियाः4.अङ्गुलयः5.षडङ्गाः 6.षड्रसाः 7.सप्तर्षयः8.अष्टाङ्गम् 
SEMESTER -IV
    PAPER -4     
  
DRAMA, LITERATURE &GRAMMAR      PAPER CODE -SKT444

UNIT-1                       DRAMA&PROSE                                                        20 hrs
                        1.भोजस्य सारस्वतीसुषमा
                        2. विश्वामित्रस्य ब्रह्मर्षित्वम्
                        3.अभिज्ञानशाकुन्तलम् – IV ACT - कालिदासः
UNIT-2           HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE                             10hrs
                        1.श्रीहर्षः 2.भवभूतिः 3.शङ्कराचार्य़ः 4.दण्डी 5.जगन्नाथः
UNIT – 3        ALANKARAS                                                                              10hrs
                        1.दृष्टान्तः2.अर्थान्तरन्यासः3.विरोधाभासः 4. व्याजस्तुतिः 5.उल्लेखः
UNIT-4           GRAMMAR                                                                                  10hrs
I.शब्दाः (Declensions)
                        1.अस्मद् 2. युष्मद् 3. तत् 4.यत् 5. किम् (3,4,5 in all genders)
                        II.प्रत्ययाः (PARTICIPLES)
                        1.क्तवत्  2.शतृच्  3.शानच् 4.तव्य
UNIT-5           TRANSLATIONS&SHORT NOTES                                         10hrs
1. Poetry translations – Poems prescribed
                        (Prescribed poems are given in material)
                        2. Short notes
1.चतुर्विधोपायः 2.पुरुषार्थाः 3.पाण्डवाः 4.प्राणाः5.बाणाः 6.दर्शनानि 7.सप्तस्वराः8.षड्रिपवः

No comments:

Post a Comment