Friday, 9 August 2013

SANSKRIT SYLLABUS

SANSKRIT SYLLABUSSEMESTER -1                                                                                                         PAPER -1              
                                
POETRY, GRAMMAR & COMPREHENSION                             PAPER CODE -SKT111


UNIT-1                       POETRY                                                                       15 hrs
                  
                        1.शरणागतिःरामायणम् -17 -सर्गः

            2. अहिंसा परमो धर्मःमहाभारतम् - वेदव्यासः


UNIT-2                       PROSE & COMPREHENSION                                 15 hrs
                 
                        1.मित्रसम्प्राप्तिःपञ्चतन्त्रम् - विष्णुशर्मा
           
            2. COMPREHENSION         - Prescribed.


UNIT-3                        GRAMMAR                                                                 10 hrs

I.शब्दाः (Declensions)
                         
                            1. देवः 2. कविः  3. भानु  4. धातृ  5. पितृ 6.गो
            
            II.धातवः (Conjugations)
            
              1.भू  2.गम्  3. स्था  4.दृशिर्  5.लिख्  6.अस्
  (लट् , लङ् ,लृट् ,लोट् ,विधि लिङ् लकाराः एव निर्दिष्टाः)


UNIT-4                       GRAMMAR                                                                    10 hrs
                        
                         I.सन्धयः
             
              1.सवर्णदीर्घ सन्धिः  2.गुणसन्धिः 3.वृद्धिसन्धिः 4.यण् सन्धिः 5.अयवायावसन्धिः
              (Examples only from the grammar portion)
                       
                        II.समासाः (Compounds)
             
              1.द्वन्द्वसमासः 2.तत्पुरुषसमासः 3.नञ् तत्पुरुषसमासः4.द्विगुसमासः
     (Examples are given in the material)


UNIT-5                       TRANSLATIONS & SHORT NOTES                 10 hrs

                         
                         1. Poetry translations – 10 Poems prescribed
                         (Prescribed poems are given in material)
                       
                         2. Short notes
                         
              1.वेदाः 2.ब्राह्मणानि  3.आरण्यकानि  4.उपनिषदः  5.स्मृतयः  6.वेदाङ्गानि
                       


SEMESTER -2                                                                                                                PAPER -2     

POETRY, GRAMMAR & COMPREHENSION                              PAPER CODE -SKT222


UNIT-1                       POETRY & COMPREHENSION                                  15 hrs
                       
1.रघोः औदार्यम्रघुवंशः- कालिदासः
           
            2. COMPREHENSION         - Prescribed.

UNIT-2                       PROSE                                                                               15 hrs
                        
                        1.चिक्रोडकथाआन्ध्रकाव्यकथाः
           
            2.द्विजोपकृतिःदशकुमारचरितम्दण्डी

UNIT-3                       GRAMMAR                                                                      10 hrs

I.शब्दाः (Declensions)
                        
                             1.रमा  2.मतिः  3.माता  4.फलम्  5.वारि  6.मधु
            
            II.धातवः(Conjugations)
             
              1.लभ्  2.मुद्  3. रम्  4.भाष्  5.वन्द्  6.कृ
   (लट् , लङ् ,लृट् ,लोट् ,विधि लिङ् लकाराः एव निर्दिष्टाः)


UNIT-4                       GRAMMAR                                                                       10 hrs
                       
                          I.सन्धयः
              
                 1.हल् सन्धिः  2.विसर्गसन्धिः
                 (Examples only from the grammar portion)
                       
                          II.समासाः (Compounds)
               
                 1.अव्ययीभावसमासः 2.बहुव्रीहिसम्सः 3.कर्मधारयसमासः
          (Examples are given in the material)
 

UNIT-5                       TRANSLATIONS & SHORT NOTES                     10 hrs

                        1. Poetry translations – 10 Poems prescribed
                        (Prescribed poems are given in material)
                         
                        2. Short notes
                        1.इतिहासः 2.पुराणानि 3.पद्यम् 4.गद्यम् 5.चम्पू 6.रूपकम्SEMESTER -3                                                                                                             PAPER-3 

DRAMA, LITERATURE &GRAMMAR                                        PAPER CODE -SKT333

UNIT-1                       DRAMA & PROSE                                                          20 hrs
                         
            1.प्रतिमानाटकम्III ACT -भासः

            2. उपनिषदादेशःबृहदारण्यकोपनिषद् 

            3.शुकनासोपदेशःकादम्बरी - बाणभट्टः


UNIT-2                       HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE                   10 hrs

                        1.पाणिनिः  2. कौटिल्यः  3.भरतमुनिः 4.माघः 5.भारविः

UNIT-3                       ALANKARAS                                                                    10 hrs

                        1.उपमा 2.अनन्वयः 3.दीपकम् 4. अप्रस्तुतप्रशंसा 5.उत्प्रेक्षा


UNIT-4                       GRAMMAR                                                                       10 hrs

I.शब्दाः (Declensions)

                            1. जलमुक्  2. वाच्  3. मरुत्  4.राजन्  5. गुणिन् 6.मनस्
  
          II.प्रत्ययाः (PARTICIPLES)
              1.क्त्वा  2.ल्यप्   3.तुमुन्  4.क्तः

UNIT-5                       TRANSLATIONS & SHORT NOTES                            10 hrs

1. Poetry translations –Poems prescribed
                        (Prescribed poems are given in material)

2. Short notes 

   1.चतुरङ्गाः 2.आश्रमाः 3.पञ्चेन्द्रियाः4.अङ्गुलयः5.षडङ्गाः 6.षड्रसाः    

   7.सप्तर्षयः8.अष्टाङ्गम्


SEMESTER -4                                                                                                                 PAPER -4      

DRAMA, LITERATURE & GRAMMAR                                         PAPER CODE -SKT444


UNIT-1                       DRAMA & PROSE                                                           20 hrs
                      
                        1.भोजस्य सारस्वतीसुषमा
          
            2. विश्वामित्रस्य ब्रह्मर्षित्वम्
         
            3.अभिज्ञानशाकुन्तलम्IV ACT - कालिदासः


UNIT-2                       HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE                    10 hrs

                        1.श्रीहर्षः 2.भवभूतिः 3.शङ्कराचार्य़ः 4.दण्डी 5.जगन्नाथः


UNIT-3                       ALANKARAS                                                                    10 hrs

                        1.दृष्टान्तः2.अर्थान्तरन्यासः3.विरोधाभासः 4. व्याजस्तुतिः 5.उल्लेखः


UNIT-4                       GRAMMAR                                                                       10 hrs

I.शब्दाः (Declensions)
                       
                             1.अस्मद्  2. युष्मद्  3. तत्  4.यत्  5.किम्  (3,4,5 in all genders)
          
            II.प्रत्ययाः (PARTICIPLES)
                      
               1.क्तवत्  2.शतृच्  3.शानच् 4.तव्य


UNIT-5                       TRANSLATIONS & SHORT NOTES                              10 hrs

1. Poetry translations – Poems prescribed
                        (Prescribed poems are given in material)
    
                        2. Short notes

1.चतुर्विधोपायः 2.पुरुषार्थाः 3.पाण्डवाः 4.प्राणाः5.बाणाः 6.दर्शनानि 7.सप्तस्वराः  

8.षड्रिपवः
                       


                       


                       

No comments:

Post a Comment